آفتاب...سروده و دکلمه استاد مرتضی کیوان هاشمی

سروده و دکلمه استاد مرتضی کیوان هاشمی