نکند باز من عاشق شده ام...سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی، دکلمه پیام بخشعلی

سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی
دکلمه: پیام بخشعلی