مردها...سروده و دکلمه سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

سروده و دکلمه: سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی