عکس یادگاری، سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی، دکلمه پیام بخشعلی

سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی
دکلمه: پیام بخشعلی