مهربانی...سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی، شعرخوانی به اتفاق استاد عالی پیام

سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی
شعرخوانی: به اتفاق استاد عالی پیام در جمع شاعران نیشابور