جای به دیده دادمت...سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی، دکلمه خانم عفت جوادی

سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی
دکلمه خانم عفت جوادی، گوینده رادیو