حافظ، سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی، شعر خوانی انجمن ادبی صایب

سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی
شعر خوانی: انجمن ادبی صایب