مادر...سروده و دکلمه سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

سروده و دکلمه: سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی
تهیه کننده و فیلمبردار: مهندس پیام بخشعلی