کوک کن ساعت خویش...سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی
تنظیم: حسین قناعت
امور فنی: استودیو کلینیک صدا