زرد بیژن...سروده و دکلمه استاد مرتضی کیوان هاشمی

سروده و دکلمه: استاد مرتضی کیوان هاشمی