عکس یادگاری...سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی، دکلمه پیام بخشعلی

سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی
دکلمه پیام بخشعلی