پالان کج...سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی، خواننده مهندس محمد صدری

سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی
خواننده: مهندس محمد صدری
نوازنده ویولن: استاد شکرایی
انجمن ادبی دانش و هنر تهران