کلیپ درک می کنم، سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی، دکلمه فریبا

سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی
دکلمه فریبا