چرخ فتنه گر...سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی، شعرخوانی انجمن ادبی شمیرانی ها

سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی
شعرخوانی: انجمن ادبی شمیرانی ها