عوامل کلی استرس در جامعه امروزی

این فراوانی استرس در جامعه جهانی را با ورود افراد به دنیای دیجیتال بیشتر شاهد هستیم...الان ما انسانها هستیم و دنیایی از انتظارات و توقعات و مصرف گرایی ها به اضافه ابزارهایی که ماموریت پیدا کردند که ما را نا آرام بکنند به جای اینکه ما را به سمت اهداف ببرند...