امر به ورزش امر به معروف

توصیه به ورزش را حضرت آقا بسیار امر فرموده اند و برای گروهی لازم و واجب می دانند. امر به ورزش، امر به معروف است. بسیار خوب است که یک جوان از یک عالم دینی توصیه به ورزش را بشنود.