تفاوت استرس با اضطراب

خیلی ها استرس را با اضطراب اشتباه میگیرند در حالی که اضطراب یعنی نا آرامی ای که منشا ان مشخص نیست ولی استرس بر عکس آن است...