ضرورت یادگیری مدیریت روحیه

کسی که روحیه خوبی ندارد نمی تواند فرد دیگری را به سلامت و نشاط برساند؛ چون نتوانسته روحیه خود را نیز مدیریت کند. اگر بخواهیم بهداشت روانی داشته باشیم به ۴ مهارت نیاز داریم : لذت ها، یعنی چطور مدیریت شوند که به سمت لذت های نادرست نروند.