دکتر زیبا ایرانی(ترس از مدرسه قسمت ششم)

مرکز تخصصي پايش رشد و تحول کودک و نوجوان خانواده ايراني
آدرس : پاسداران نبش بوستان سوم ساختمان سيمرغ واحد 14

22779265-22775567


کلينيک تخصصي روانشناسي و مشاوره خانواده ايراني فلکه اول تهرانپارس، گلبرگ شرقي
با مديريت دکتر زيبا ايراني

77760350 / 77760381/ 77760368