کارتون باب اسفنجی کودکان را لیبرال بار می آورد

استاد حسن عباسی: به اذعان آمریکایی ها فلسفه کارتون باب اسفنجی، لیبرالیزه کردن جامعه مخاطب است. بچه ای که این کارتون را می بیند حتما آینده یک لیبرال است.

روح حاکم بر انیمیشن باب اسفنجی تربیت کودکان با تفکر لیبرالیسم است، هفت گناه کبیره مسیحیت در قالب هفت شخصیت اصلی این انیمیشن آمده است.