موشن گرافیک معیشتی | قسمت بیست و سوم - قرض، برترین شکل دست گیری

پویانمادانش‌ (knowledgeMotion) الگوی اسلامی-ایرانی معیشت

مجموعه‌ی ۳۰ قسمتی موشن‌‌گرافیک جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می‌کند. این مجموعه به سفارش شبکه‌‌ی افق و با همت اندیشکده‌ی شاخص تولید گردیده است. با توجه به نیاز روز افزون جامعه به ارتقای سواد مالی این مجموعه پاسخ خوبی برای عموم جامعه است.