پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک (CBCL)

پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک را آماده نمودیم کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد و به درخواست جناب امیری در سایت قرار گرفته است تنها با چند کلیک بلافاصله پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک را دریافت کنید لینک دانلود : http://hdaneshjoo.ir/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9/ ---------- شیوه نمره گذاری این پرسشنامه ۱۱۳ سوال در رابطه با انواع حالات رفتاری کودکان تشکیل شده است. پاسخ به سوالات این پرسشنامه به صورت لیکرت ۳ گزینه ه­ای از ۰ تا ۲ می ­باشد. بدین ترتیب که نمره “۰” به مواردی تعلق می ­گیرد که هرگز در رفتار کودک وجود ندارد؛ نمره “۱” به حالات و رفتارهایی داده می ­شود که گاهی اوقات در کودک مشاهده می ­شود و نمره “۲” نیز به مواردی داده می­ شود که بیشتر مواقع یا همیشه در رفتار کودک وجود دارد. این فرم، ۸ مشکل یا سندرم عاطفی- رفتاری را اندازه­ می­گیرد که عبارت است از: اضطراب/ افسردگی (AD) (شامل مواد ۱۲، ۱۴، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۴۵، ۵۰، ۵۲، ۷۱، ۹۱ و ۱۱۲)؛ گوشه ­گیری/ افسردگی (WD) (شامل مواد ۵، ۴۲، ۶۵، ۶۹، ۷۵، ۱۰۲، ۱۰۳و ۱۱۱)؛ شکایات جسمانی (SC) (شامل مواد ۴۷، ۴۹، ۵۱، ۵۴، a56، b56، c56، d56، e56، f56، g56 و در صورت امکان h56)؛ مشکلات اجتماعی (SP) (شامل مواد ۱۱، ۱۲، ۲۵، ۲۷، ۳۴، ۳۶، ۳۸، ۴۸، ۶۲، ۶۴ و ۷۹)؛ مشکلات تفکر (TP) (شامل مواد ۹، ۱۸، ۴۰، ۴۶، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۶، ۷۰، ۷۶، ۸۰، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۹۲ و ۱۰۰)؛ مشکلات توجه (مربوط به اختلال نارسایی توجه/بیش­فعالی) (AP) (شامل مواد ۱، ۴، ۸، ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۴۱، ۶۱، ۷۸، و ۸۰)، رفتار قانون شکنی (RB) (شامل مواد ۲، ۲۶، ۲۸، ۳۹، ۴۳، ۶۳، ۶۷، ۷۲، ۷۳، ۸۱، ۸۲، ۹۰، ۹۶، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۵ و ۱۰۶)؛ رفتار پرخاشگری (AG) (شامل مواد ۳، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۷، ۳۷، ۵۷، ۶۸، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۴، ۹۵، ۹۷ و ۱۰۴). علاوه بر شیوه بالا CBCL سه نمره پهن­ باند[۱] شامل ۱- مشکلات رفتاری درونی­ سازی شده[۲]، ۲- مشکلات برونی ­سازی شده[۳] و ۳- مشکلات کلی[۴] نیز دارد. مقیاس مشکلات رفتاری درونی ­سازی شده شامل گویه ­های خرده ­مقیاس­های گوشه ­گیری/ افسردگی (WD)، شکایات جسمانی (SC) و مقیاس اضطراب/ افسردگی (AD) می ­باشد. مقیاس مشکلات رفتاری برونی ­سازی شده شامل گویه ­های خرده­ مقیاس­های رفتار قانون شکنی (RB) و رفتار پرخاشگری (AG) می باشد. مقیاس مشکلات کلی شامل همه­ی گویه­ها به جز گویه­های ۲ و ۴ (آلرژی و آسم) می­باشد. در مورد تفسیر نمرات آزمون چنانکه آخنباخ (۱۹۹۱) اذعان می ­دارد در مقیاس­های مشکلات رفتاری درونی ­سازی شده و برونی ­سازی شده و مشکلات کلی اگر نمره­ ی T (T score) فرد کمتر از ۶۰ باشد در محدوده­ ی نرمال یا غیربالینی و اگر نمره­ ی T بین ۶۳-۶۰ باشد در محدوده ­ی مرزی-بالینی و اگر نمره­ ی T بزگتر از ۶۳ باشد در محدوده­ ی بالینی قرار دارد. همچنین در مقیاس­های ۸ مشکل یا سندرم عاطفی- رفتاری اگر نمره­ ی T (T score) فرد کمتر از ۶۵ باشد در محدوده ­ی نرمال یا غیربالینی و اگر نمره­ ی T بین ۶۹-۶۵ باشد در محدوده­ ی مرزی-بالینی و اگر نمره ­ی T بزگتر از ۶۹ باشد در محدوده ­ی بالینی قرار دارد. (طریقه محاسبه نمره­ ی T در ذیل ارائه شده است) سیاهه ­ی رفتاری کودکان (CBCL) ابزاری است که توسط یکی از والدین یا فرد دیگری که با شایستگی­ها و مشکلات رفتاری کودک به خوبی آشناست تکمیل می­ گردد. این ابزار را هم می ­توان به صورت خود گزارشی و هم به صورت مصاحبه اجرا کرد. همچنین CBCL را می­ توان به منظور اندازه­ گیری تغییرات رفتاری کودک در زمان یا به دنبال درمان مورد استفاده قرار داد. بررسی روایی و پایایی ضرایب کلی اعتبار فرم­هاي CBCL با استفاده از آلفاي کرانباخ ۹۷/۰ و با استفاده از اعتبار باز آزمایی ۹۴/۰ گزارش شده است. روایی محتوایی (انتخاب منطق سؤالات و استفاده از تحلیل کلاس یک سؤالات)، روایی ملاکی (با استفاده از مصاحبۀ روان پزشکی با کودك و نیز همبستگی با مقیاس CSI-4) و روایی سازه (روابط درونی مقیاس­ها و تمایزگذاري گروهی) این فرم­ها مطلوب گزارش شده است (آخنباخ و رسکورلا، ۲۰۰۷). این ابزار برای اولین بار در ایران توسط تهرانی دوست و همکاران (۱۳۸۱) ترجمه و هنجاریابی شده است. در پژوهش مینایی (۱۳۸۵) دامنه ضرایب همسانی درونی مقیاس­ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ از ۶۳/۰ تا ۹۵/۰ گزارش شده است. ثبات زمانی مقیاس­ها با استفاده از روش آزمون- باز آزمون با یک فاصله زمانی ۸-۵ هفته بررسی شده که دامنه ضرایب ثبات زمانی از ۳۲/۰ تا ۶۷/۰ به دست آمده است. همچنین توافق بین پاسخ دهندگان نیز مورد بررسی قرارگرفته است که دامنه این ضرایب از ۰۹/۰ تا ۶۷/۰ نوسان داشته است. به طور کلی در تحقیق مینایی (۱۳۸۵) این نتیجه حاصل شده است که این پرسشنامه از اعتبار و روایی مطلوب و بالایی برخوردار است…