مقاله تولید برق از زباله

مقاله تولید برق از زباله را آماده نمودیم کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد و به درخواست جناب امیری در سایت قرار گرفته برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
http://hdaneshjoo.ir/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87/

----------
مقدمه
با افزایش قیمت نفت طی سالهای ۴۸۰۷ تا ۴۸۹۷ تصمیم به جایگزینی این سوخت با منابع جدید انرژی گرفته شد. در این میان زباله های شهری با توجه به ارزش حرارتی بالایی که دارند به عنوان یکی از منابع تولید انرژی مورد توجه قرار گرفتند.)فاطمه هادی، ۸۴)
از طرفی زباله سوزها با توجه به افزایش حجم زباله ها و مشکلات دفع آن و مشکلات زیست محیطی ناشی از دفن آنها توسعه پیدا کردند. اما با توجه به اهمیت روز افزون یافتن منابع جدید انرژی تأسیسات تولید و استحصال انرژی نیز به این سیستمها الحاق گردیدند.
امروزه در کشورهای صنعتی از مشکلات ناشی از مدیریت نامناسب پسماند آگاهی یافته اند و در خصوص مدیریت منسجم پسماندهایشان، روشهای قابل قبول از لحاظ زیست محیطی مثل بازیافت، زباله سوزی، کم پوست و در نهایت دفن را مد نظر قرار داده اند. به طور کلی میتوان بیان کرد که در حال حاضر دو تکنولوژی غالب در زمینه تولید انرژی از پسماند شهری در جهان، زباله سوزی در درجه اول و تولید بیوگاز از دفنگاه ها در درجه دوم مورد توجه قرار گرفته اند. در مورد بسیاری از زباله ها، سوزاندن یکی از بهترین و یا ضروریترین شیوه های مدیریت زباله به شمار میرود. (آرش حق پرست کاشانی، ۹۹)