پایان نامه کاربرد نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم

پایان نامه کاربرد نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم - تیتانیوم چهارمین فلز رایج جهان بعد از آلومینیوم، آهن و منیزیم است و حدود ۶/۰ درصد از پوسته زمین را تشکیل می دهد. تیتانیوم معمولاً به دو شکل فلزی و اکسید قابل مصرف است
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
http://hdaneshjoo.ir/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85/
------------
الکترون ها و حفره هایی که در نتیجه واکنش فتوکاتالیستی بر روی سطح نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم شکل می گیرند می توانند آب و اکسیژن موجود در محیط را به یون های سوپراکسید و رادیکال های آزاد هیدروکسیل تبدیل کنند. همچنین حفره های ایجاد شده، آلودگی های آلی را به H2O، CO2 و سایر مواد آلی واسطه بی خطر تبدیل می کنند.
از آنجا که واکنش فتوکاتالیستی TiO2 یک واکنش شیمیایی سطحی است، با کاهش اندازه ذرات، سطح مؤثر برای واکنش با آلودگی های آلی و سایر آلودگی ها نظیر گاز NO2 و غیره افزایش یافته و به این ترتیب تخریب نوری بهتری صورت می گیرد. از سویی طبق قوانین نور و اپتیک، هر چه ذرات ریزتر باشند، طول موج های کوتاه تر را بیشتر جذب می کنند. بنابراین نانو ذرات اکسیدتیتانیوم انرژی UV را بیشتر از ذراتی با اندازه معمولی جذب کرده، لذا بازدهی نوری افزایش چشم گیری خواهد داشت. در پوشش های تصفیه کننده، واکنش اکسیداسیونNO2 ، NO و پس از آن خنثی سازی اسید ایجاد شده را می توان به شکل زیر نشان داد [۱۴]:
TiO2 + hν TiO2 ( h+ + e – )
e- + O2 0O2
h+ + OH- 0OH
NO + OH NO2 + H+
NO2 + OH NO-3 + H +
HNO3 + CaHCO3 CaNO3 + CO2 + H2O
محصول واکنش پس از بارش باران و یا شستشو با آب از سطح پاک می شود. اگرچه CO2 تولید شده نیز جزو گازهای گل خانه ای محسوب می گردد اما درصد تولید این محصول جانبی در مقایسه با آنچه که منابع آلاینده تولید می کنند، بسیار ناچیز است. سرعت وقوع واکنش بستگی به شدت نور آفتاب، شرایط محیطی نظیر دما و رطوبت نسبی و میزان نانوذرات TiO2 در معرض نور و نیز میزان جذب NOx محیط به وسیله پوشش دارد.
۱-۴-۴- تصفیه آب