پایان داستان پاییز سیاه

بازی Black the Fall (سیاه: پاییز یا پاییز سیاه ) یک بازی دو بعدی می باشد که در آن یک نظام کومونیستی ( به احتمال همان اتحاد شوروی) همه مردم را به بردگی می گیرد و شما باید در برابر آن بایستید-توجه کنید که این قسما آخر بازی می باشد