حمله به ماریو دراگی در جریان برگزاری کنفرانس خبری

حمله به ماریو دراگی در جریان برگزاری کنفرانس خبری