خط خطی 43

گزیده ای از مجموعه طنز سیاسی خط خطی - قسمت 43