به یاد شهید مدافع حرم محسن حججی

فقط امیدوارم این عمل گستاخانه داعشی ها بی پاسخ نمونه