سیم 2 در 75 سیم 75*2 فروش به همکار حیدری ژابیژالکترونیک

تیم فروش اصفهان ژابیژ الکترونیک 03137715405 و 03137715691 و 09120211417 مدیریت فروش میلاد حیدری فروش سیم 2 در 75 و کابل 2 در 75 و کابل 2 و 4 زوج و کابل تمام مس و ترکیبی و آلومینیوم درجه 1 و 2 به همکار