عبور از جهنم دنیا

عبور از جهنم دنیا و اشتیاق به نعمت های بهشتی - ما قوی تریم یا اهل بیت؟ ما قوی تریم یا انبیاء؟ بالاخره مسیر دنیا قدرت می خواهد. دنیا متن جهنم است. در آخرت ما را از جهنم رد می کنند... - استاد محمد شجاعی