مدرسه بدلکاری ایران

در این گزارش به مدرسه بدلکاری با مربی گری وحید اکبری یکی از بدلکاران جوان ایرانی رفتیم که علاقمندی وی به این عرصه بهانه ای شد تا مدرسه ای با هدف آموزش بدلکاری راه اندازی نموده و جوانان علاقمند به این عرصه را آموزش دهد.