انس به زندان دنیا یا پرواز به بهشت خدا

واقعا در طول روز ما چند بار هوس مملکت اصلی مان را می کنیم؟ حضرت فرمود: دنیا زندان مؤمن است کدام زندان است که آدم از آن انتظار راحتی و آسایش داشته باشد .. استاد محمد شجاعی