کلیپی از بقعه امامزاده اسحاق شفت

کلیپی از بقعه امامزاده اسحاق شفت ، عملیات اجرنمای بقعه تمام شد