فروش عمده پاورهای صنعتی سوییچینگ 30 سی امپر آمپر 12 ولت

فروش عمده پاورهای صنعتی سوییچینگ 30 سی امپر آمپر 12 ولت
فروش عمده انواع پاور 2 دو آمپر 4 چهار آمپر 5 پنج آمپر 10 در آمپر 15 پانزده آمپر 20 بیست آمپر 30 سی آمپر
همگی 12 ولت با جریان خروجی متناسب
ژابیژ الکترونیک