سخنرانی آیت الله حوادی املی در اختتامیه همایش نفس و بدن تاریخ

سخنرانی آیت الله حوادی املی در اختتامیه همایش نفس و بدن تاریخ: 1389/12/19