غلبه بر جاذبه زمین

در این ویدئو مشاهده می کنید که پلیس ویتنام با روشی جالب، بر جاذبه زمین غلبه کرده‌ است.