دخترها و پسرها ، عشوه گری نکنید!

بخشی از صحبتهای استاد ماندگاری در برنامه سمت خدا در مورد عشوه گری دختر خانم ها و آقا پسرها
(شیر صفت باشید ، نه گرگ صفت)