خواندن اهنگ جان مریم توسط دختر بچه

جان مريم چشماتو وا كن ، منو صدا كن

شد هوا سپيد ، در اومد خورشيد

وقت اون رسيد ، كه بريم به صحرا

آي نازنين مريم

جان مريم چشماتو وا كن ، منو صدا كن

بشيم روونه ، بريم از خوونه

شونه به شونه

به ياد اون روزها

آي نازني مريم

باز دوباره صبح شد ، من هنوز بيدارم

كاش مي خوابيدم ، تو رو خواب مي ديدم

خوشه غم ، توي دلم

زده جوونه ، دونه به دونه

دل نمي دونه

چه كنم با اين غم

آي نازنين مريم


بيا رسيد وقت درو ، مال مني از پيشم نرو

بيا سر كارمون بريم ، درو كنيم گندومارو

بيا رسيد وقت درو ، مال مني از پيشم نرو

بيا سر كارمون بريم ، درو كنيم گندومارو

بيا بيا نازنين مريم

نازنين مريم

واي نازنين مريم

باز دوباره صبح شد ، من هنوز بيدارم

كاش مي خوابيدم ، تو رو خواب مي ديدم

خوشه غم ، توي دلم

زده جوونه ، دونه به دونه

دل نمي دونه

چه كنم با اين غم

آي نازنين مريم