خرمشهر شهر خون ، چگونه آزاد شد؟

خرمشهر آزاد شد
موشن گرافیکی از چگونگی آزاد شدن خرمشهر...