کوزه ی پر دردسر - خنده ی فرمانده ی نیروی دریای ارتش در اومد

نشکستن یک کوزه در برابر حرکات رزمی کماندوهای ارتش باعث خنده امیر دریادار حبیب‌الله سیاری شد.