تمارض های عجیب و خنده دار در فوتبال

تمارض های عجیب و غریب و خنده دار در فوتبال
واقعا حق کارت دارند یا نه؟