مسی در آن لحظه ی تاریخی

این ویدئو شادی فوق ستاره بارسلونا پس از گل ششم به پاریس را نشان می دهد. مسی آن قدر خوشحال است که بی اختیار آغوشش را به روی یک هوادار باز می کند.
مسی و آن لحظه !