هوا و فضا - کشف مقادیر غبار و اکسیژن در یکی از دورترین کهکشان ها

زندگی در سیاره ای دیگر ممکن است؟
مشاهدات جدید با استفاده از آرایۀ میلیمتری بزرگ آتاکاما(ALMA) نشان می دهد که A2744_YD4– جوانترین و دورترین کهکشانی که تاکنون توسط آلما کشف شده– حاوی مقادیر زیادی غبار بین ستاره ای است، یعنی موادی که در حین انفجارهای نسل قبلی ستارگان به وجود آمده اند.