صحبت های جنجالی وزیر ارشاد در روز رای گیری

روز رای گیری و صحبت هایجنجالی وزیر ارشاد
صحبتهای جنجالی رضا صالحی امیری،وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که امروز یعنی روز رای گیری گفت و واکنش فعالین سیاسی و کاربران فضای مجازی را در پی داشته است.