حضور مقام معظم رهبری پای صندوق های رای

مقام معظم رهبری نیز با حضور پای صندوق رای گیری ، رای خود را به صندوق انداخته و با خبرنگاران گفت و گو کردند