وقتی ولوو اقدام به نجات دوچرخه سواران از مرگ می کند

شرکت ولوو یک اسپری رنگ مخصوص دوچرخه سواران ساخته که در شب توسط نور خودروها روشن می شود و جان دوچرخه سواران را نجات می دهد.
پیشنهاد میشه ببینید.