لاریجانی رئیس قوه قضاییه در انتخابات شرکت کرد

حضور رئیس قوه ی قضاییه در انتخابات و انداختن رای درون صندوق انتخابات