10 مربی منفور دنیای فوتبال از نگاه بازیکنان

10 مربی منفور از نگاه بازیکنان در تاریخ فوتبال
به نظر شما جای کدام مربی خالی است؟