شیعه انگلیسی

شیعه انگلیسی با هدف تخریب جایگاه مسلمانان و شیعیان، در شبکه‌های ماهواره‌ای فعالیت می‌کند.