درگیری شدید بوکسورهای سعودی و مصری

بوکسورهای سعودی و مصری قبل از مسابقه در رختکن با یکدیگر درگیر شدند.